مرور رده

استراتژی و تفکر استراتژیک

ابعاد متعدد مفهوم استراتژیک (بخش دوم)

مفهوم استراتژیک را می‌توان یک مفهوم چند بعدی دانست که در برگیرنده کلیه فعالیتهای اساسی سازمان بوده و باعث ایجاد حس یکپارچگی، وحدت، همسوئی و موجودیت شود و همچنین ایجاد تغییرات ضروری…

استراتژی و مدیریت استراتژیک چیست؟(بخش دوم)

اینکه جریان تحول واژه استراتژیک را از بعد نظامی آن به سایر ابعاد از جمله عرصه اقتصاد و اداره سازمانها از چه زمانی دقیقاً شکل گرفت، قابل تخمین نیست؛ زیرا با اینکه این تفکر جامع و…