مرور برچسب

ضرورت استراتژی

استراتژی و مدیریت استراتژیک چیست؟(بخش دوم)

اینکه جریان تحول واژه استراتژیک را از بعد نظامی آن به سایر ابعاد از جمله عرصه اقتصاد و اداره سازمانها از چه زمانی دقیقاً شکل گرفت، قابل تخمین نیست؛ زیرا با اینکه این تفکر جامع و…